[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
อบต.คูซอด :: ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
การบริหารเงินงบประมาณ
-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
-แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีี รอบ 6 เดือน
-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารการพัฒนาบุคลากร

เว็บลิงก์ส่วนกลาง
e-Learning


  
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเครื่องแบบข้าราชการ  
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย พ.ศ. 2541
หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น
กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙
เครื่องหมายอินธนูประกอบเครื่องแบบพนักงานส่วนท้องถิ่น
เครื่องหมายอินทรธนูประกอบเครื่องแบบลูกจ้างประจำ
-  ราชกิจจานุเบกษา ปี 2556
ราชกิจจานุเบกษา  ปี 2558
ราชกิจจานุเบกษา ปี 2560
ราชกิจานุเบกษา ปี 2564      [ทช. อักษร ก (ชาย)- ฐ (หญิง)]      [ทช (ต่อ) ฐ-ฮ (หญิง)]      [ทม. อักษร ก (ชาย) - จ (หญิง)]

     
[ทม.(ต่อ) อักษร จ-ภ (หญิง)]      [ทม.(ต่อ) อักษร ภ-ฮ (หญิง)]      [ตช. อักษร ก-ฮ]      [ตม. อักษร ก (ชาย) - ช (หญิง)]      [ตม.(ต่อ) อักษร ช-ร (หญิง)]      [ตม.(ต่อ) อักษร ร-ฮ]