Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/kusawdgoth/domains/kusawd.go.th/public_html/includes/class.mysql.php on line 182
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
อบต.คูซอด :: ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
เว็บลิงก์ส่วนกลาง
e-Learning

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 2 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

  
ผลการดำเนินงานปี61  
 

รายงานรายใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
องค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ
งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)
โอนเพิ่ม 
(บาท)
โอนลด 
(บาท)
ผูกพัน 
(บาท)
เบิกจ่าย 
(บาท)
งบประมาณคงเหลือ 
(บาท)
- งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม - 103,000.00 0.00 0.00 0.00 74,162.00 28,838.00
- งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - 6,538,800.00 0.00 0.00 0.00 6,222,100.00 316,700.00
- งบกลาง เบี้ยยังชีพคนพิการ - 2,995,200.00 0.00 0.00 0.00 2,961,600.00 33,600.00
- งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - 96,000.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 24,000.00
- งบกลาง สำรองจ่าย - 118,889.00 0.00 0.00 0.00 7,610.00 111,279.00
- งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน - 76,000.00 0.00 0.00 0.00 74,970.00 1,030.00
- งบกลาง เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) - 153,566.00 0.00 0.00 0.00 153,386.00 180.00
รวมหมวดงบกลาง 10,081,455.00 0.00 0.00 0.00 9,565,828.00 515,627.00
งานบริหารทั่วไป เงินเดือน
 (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก - 514,080.00 0.00 0.00 0.00 514,080.00 0.00
งานบริหารทั่วไป เงินเดือน
(ฝ่ายการเมือง)
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก - 42,120.00 0.00 0.00 0.00 42,120.00 0.00
งานบริหารทั่วไป เงินเดือน
 (ฝ่ายการเมือง)
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก
- 42,120.00 0.00 0.00 0.00 42,120.00 0.00
งานบริหารทั่วไป เงินเดือน
 (ฝ่ายการเมือง)
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
- 86,400.00 0.00 0.00 0.00 86,400.00 0.00
งานบริหารทั่วไป เงินเดือน
(ฝ่ายการเมือง)
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 1,886,400.00 0.00 0.00 0.00 1,886,400.00 0.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,571,120.00 0.00 0.00 0.00 2,571,120.00 0.00
งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน - 1,559,280.00 54,904.00 37,824.00 0.00 1,576,360.00 0.00
งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินประจำตำแหน่ง - 126,000.00 0.00 0.00 0.00 126,000.00 0.00
งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 809,520.00 0.00 0.00 0.00 683,520.00 126,000.00
งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง - 84,000.00 0.00 0.00 0.00 57,660.00 26,340.00
งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินอื่นๆ - 84,000.00 0.00 0.00 0.00 84,000.00 0.00
งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน - 1,194,960.00 5,000.00 0.00 0.00 1,199,640.00 320.00
งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินประจำตำแหน่ง - 42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00
งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 279,440.00 1,000.00 0.00 0.00 280,440.00 0.00
งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง - 48,000.00 0.00 6,000.00 0.00 38,400.00 3,600.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน - 551,880.00 10,000.00 0.00 0.00 561,415.00 465.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินประจำตำแหน่ง - 42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 100,000.00 0.00 15,000.00 0.00 77,280.00 7,720.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินอื่นๆ - 636,800.00 0.00 0.00 0.00 610,860.00 25,940.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน - 323,760.00 3,000.00 0.00 0.00 326,760.00 0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินประจำตำแหน่ง - 42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 196,800.00 0.00 0.00 0.00 196,800.00 0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน - 858,000.00 8,500.00 0.00 0.00 866,280.00 220.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินประจำตำแหน่ง - 42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 112,800.00 0.00 107,000.00 0.00 0.00 5,800.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง - 24,000.00 0.00 8,500.00 0.00 0.00 15,500.00
งานกิจการประปา เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 216,000.00 0.00 0.00 0.00 216,000.00 0.00
งานกิจการประปา เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง - 24,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 7,397,240.00 82,404.00 174,324.00 0.00 7,093,415.00 211,905.00
งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 360,000.00 0.00 289,200.00 0.00 55,150.00 15,650.00
งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน - 78,000.00 0.00 0.00 0.00 78,000.00 0.00
งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 20,600.00 9,400.00
งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน - 72,000.00 0.00 35,000.00 0.00 36,000.00 1,000.00
งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - 25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน - 72,000.00 5,000.00 0.00 0.00 74,500.00 2,500.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - 5,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 1,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - 15,000.00 0.00 0.00 0.00 13,050.00 1,950.00
รวมหมวดค่าตอบแทน 667,000.00 5,000.00 324,200.00 0.00 306,300.00 41,500.00
งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - 422,400.00 0.00 0.00 0.00 389,474.61 32,925.39
งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - 20,000.00 349,200.00 36,700.00 0.00 312,500.00 20,000.00
งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00
งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 2)ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 150,000.00 0.00 70,000.00 0.00 69,300.00 10,700.00
งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 3)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 100,000.00 0.00 30,000.00 0.00 53,740.00 16,260.00
งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 4)ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 5)ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 6)โครงการบริหารจัดการขยะ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 9,800.00 200.00
งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 7)โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - 80,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 77,314.13 2,685.87
งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - 127,000.00 0.00 32,000.00 0.00 93,164.90 1,835.10
งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 1)ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 30,000.00 10,000.00 8,000.00 0.00 31,800.00 200.00
งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 2)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 20,000.00 0.00 8,000.00 0.00 9,570.00 2,430.00
งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 8,745.00 1,255.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 1)โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 50,000.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 15,000.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 2)ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ 40,000.00 7,824.00 0.00 0.00 47,824.00 0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - 84,000.00 0.00 0.00 0.00 84,000.00 0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 50,000.00 0.00 0.00 0.00 39,800.00 10,200.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 30,000.00 0.00 0.00 0.00 17,731.00 12,269.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 1) โ&