[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Kusawd Sisaket
อบต.คูซอด :: ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ผู้บริหารท้องถิ่น

นายจรูญศักดิ์ ปัชฌาบุตร
นายกอบต.คูซอด
โทร. 081-976-3803
เมนูหลัก
การบริหารเงินงบประมาณ
-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
-แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีี รอบ 6 เดือน
-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารการพัฒนาบุคลากร


  

  หมวดหมู่ : ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ
โดย : kusawd
เข้าชม : 7
จันทร์ ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

                          คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เห็นชอบให้วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี
เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 ขึ้น ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 อีกทั้งเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และสืบสานพระราชปณิธานในด้านการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ให้ “คน”
กับ “ธรรมชาติ” อยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัย และเอื้อประโยชน์ต่อกันได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนเพื่อให้องค์กร
ทั้งภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงความสำคัญของป่าชุมชนและทรัพยากรป่าไม้ของชาติในภาพรวม สร้างขวัญและกำลังใจให้กับชุมชนที่ดูแลรักษาป่า เกิดความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติ
แก่ชุมชนต่อไป
                        ปัจจุบันมีป่าชุมชนกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวนมากกว่า 11,327 แห่ง
รวมเนื้อที่ประมาณ 6.29 ล้านไร่ มีชุมชนร่วมบริหารจัดการป่ามากกว่า 13,028 หมู่บ้าน โดยชุมชน
ได้ร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนในรูปแบบของป่าชุมชน สอดคล้องกับ
วิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
                        จึงขอรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเครือข่ายป่าชุมชน หน่วยงาน องค์กร และภาคประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของป่าชุมชนโดยร่วมกันจัดกิจกรรมการต่าง ๆ อาทิเช่น การปลูกต้นไม้ การบำรุงรักษาป่าชุมชน การทำฝายชะลอน้ำ การลาดตระเวน หรือการทำแนวกันไฟ ในวันดังกล่าว เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ทำให้ป่าเกิดความอุดมสมบูรณ์ ยั่งยืน สืบทอดเป็นมรดกตกทอดไปสู่รุ่นลูก รุ่นหลานสืบไป

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป5 อันดับล่าสุด

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 1 บ้านคูซอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ส.ค./2565
      ประชาสัมพันธ์สร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 9/ส.ค./2565
      สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด 9/ส.ค./2565
      เชิญชวนสมัครร่วมโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 5/ส.ค./2565
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านเปือย หมู่ที่ 6 4/ส.ค./2565