[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
อบต.คูซอด :: ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
การบริหารเงินงบประมาณ
-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
-แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีี รอบ 6 เดือน
-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารการพัฒนาบุคลากร

เว็บลิงก์ส่วนกลาง
e-Learning


แผนผังหน่วยงาน
��������������������������� ���������.
Click ดูประวัติ
นายอำนวย แสงทับทิม
ประธานสมาชิกสภา อบต.
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
Click ดูประวัติ
นายบุญจันทร์ พรหมมา
รองประธานสภา อบต.
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
Click ดูประวัติ
นางสารภี ชัยชาญ
เลขานุการ สภา อบต.
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
Click ดูประวัติ
นายธนพนธ์ จันทา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
Click ดูประวัติ
นายเสรี ยวงปรางค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
กรรมการสภา อบต.
Click ดูประวัติ
ด.ต.สินอำนวย คลังอาวุธ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
Click ดูประวัติ
นายสุรศักดิ์ จันทร์แก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
Click ดูประวัติ
นายทองเหล็ก คำเคน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
Click ดูประวัติ
นายสุนทร สามะคะผล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
Click ดูประวัติ
นายสกัด นารี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
Click ดูประวัติ
นายธรรมเนียม ไชยดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
Click ดูประวัติ
นายอรรถพร โนนน้อย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
Click ดูประวัติ
นายวีรศักดิ์ คันศร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
Click ดูประวัติ
นายเจตพัฒนา คำตา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
Click ดูประวัติ
นายดุสิต พิมพาพันธ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
Click ดูประวัติ
นายวีรพงศ์ ล้ำเลิศ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
Click ดูประวัติ
นายไพรวรรณ บุญภา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
Click ดูประวัติ
นายพันธ์ศักดิ์ เกษพันธ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
Click ดูประวัติ
นางแสงดาว คันศร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : สมาชิกสภา อบต.
3 : สำนักงานปลัดอบต.
4 : กองคลัง อบต.
5 : กองช่าง
6 : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
7 : กองสวัสดิการสังคม